ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SOCI@LL

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατανοώντας ότι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί την εμπιστοσύνη σας, ακολουθούμε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατάλληλες διαδικασίες μεταχείρισης και προστασίας δεδομένων.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που προσδιορίζουμε παρακάτω, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που περιγράφεται παρακάτω, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κοινοπραξία του έργου SOCI@LL αντιμετωπίζει τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της, συνδρομητών σε ενημερωτικά δελτία και επισκεπτών στον ιστότοπό μας http://wholeschoolsociallabs.eu/ 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η κοινοπραξία του έργου SOCI@LL είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών της, των συνδρομητών και των επισκεπτών που εγγράφονται στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας ή υποβάλλει αίτηση επικοινωνίας ή συμμετοχής σε δοκιμές της πλατφόρμας, σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
H κοινοπραξία του έργου SOCI@LL κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου:
H κοινοπραξία του έργου SOCI@LL χρησιμοποιεί συνεργάτες, για να συντηρεί και να παρέχει την ιστοσελίδα και για σκοπούς επεξεργασίας όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους συνεργάτες μόνο στο βαθμό που οι τελευταίοι χρειάζονται πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στην Κοινοπραξία για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν συμπληρώσετε την αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις δοκιμές, την έρευνα και τις δραστηριότητες διάχυσης του έργου
 • Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης επικοινωνίας
 • Εάν συμπληρώσετε άλλες φόρμες και τρόπους συλλογής δεδομένων που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο
 • Η φόρμα εγγραφής για οποιεσδήποτε από τις δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από οποιονδήποτε εταίρο της κοινοπραξίας
 • Η λίστα υπογραφών των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σε έρευνα, δοκιμές ή δραστηριότητες διάδοσης που προωθούνται στο πλαίσιο του έργου

Για ποιο σκοπό και για ποιους λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλεχθούν και θα χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται τα δεδομένα, συγκεκριμένα: για διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις ανάγκες και την αξιολόγηση των πόρων του SOCI@LL, για την παραγωγή εκθέσεων που θα κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου.
Σύμφωνα με την ισχύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)), η χρήση προσωπικών δεδομένων πρέπει να δικαιολογείται στο πλαίσιο μιας τουλάχιστον νομικής βάσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η νομική βάση που ισχύει για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω σχετικά με το έργο SOCI@LL είναι η συγκατάθεσή σας.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για το σκοπό αυτό θα σας υποβληθεί ένα έντυπο συγκατάθεσης για τη χρήση των δεδομένων σας, η οποία συγκατάθεση μπορεί στη συνέχεια να αποσυρθεί).
Όταν η μεταχείριση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται το έργο SOCI@LL.
Όταν η μεταχείριση είναι απαραίτητη για την επίτευξη νόμιμου συμφέροντος ή για την πραγματοποίηση μιας δράσης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, συγκεκριμένα για επιστημονική έρευνα, και οι λόγοι για τη χρήση της κυριαρχούν πάνω στα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων.
Όταν η μεταχείριση είναι απαραίτητη για να καταθέσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας σε δίκη εναντίον σας, εμάς ή τρίτου μέρους.

Ποια προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τύπο οργανισμού ή της θέσης σας, τη χώρα διαμονής και/ή άλλες πληροφορίες επικοινωνίας που επιλέγετε να παρέχετε στην κοινοπραξία.

Πώς διατηρούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων ελέγχου ταυτότητας, της κρυπτογράφησης και των ψηφιακών πιστοποιητικών, για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών σας πληροφοριών.
Παρόλο που η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή του ιστότοπου δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια κατά των εισβολών, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, εφαρμόσαμε τα εξής:

 • Προστασία των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών μέσω τείχους προστασίας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Συνεχής παρακολούθηση της πρόσβασης σε συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών για την πρόληψη, ανίχνευση και πρόληψη της κατάχρησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για την περίοδο κατά την οποία ισχύει ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνουν αμετάκλητα ανώνυμα (τα ανώνυμα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν) ή να καταστραφούν με ασφάλεια.
Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν από τη συλλογή της συναίνεσής σας ή από την τελευταία επαφή που πραγματοποιήθηκε (όποια εμφανίστηκε τελευταία) και αν, εντός αυτής της περιόδου, δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεση.
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους προστατευμένους διακομιστές των προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών μας, με πρόσβαση και χρήση αποκλειστικά σύμφωνα με τις πολιτικές μας και τα πρότυπα (ή ισοδύναμες πολιτικές και πρότυπα των προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών μας).

Πώς να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας;

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με την κοινοπραξία μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ή μέσω του μέλους της κοινοπραξίας στο οποίο έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, με ισχύ για το μέλλον.
Μετά την πλήρη απόσυρση των δηλώσεών συγκατάθεσής σας, η κοινοπραξία δε θα επικοινωνεί πλέον μαζί σας και δεν θα λαμβάνετε επικοινωνίες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων και για υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου μέσω της Ηλεκτρονικής Φόρμας Επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου.
Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς:

 • Να σας παράσχουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων.
 • Να σας παράσχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει.
 • Να αναθεωρήσουμε οποιαδήποτε ανακρίβεια στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε
 • Να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένων των οποίων η χρήση δεν είναι πλέον νόμιμη
 • Να περιορίσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Εάν αιτηθείτε για άσκηση οποιωνδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, θα τα αναλύσουμε και θα απαντήσουμε εντός ενός (1) μηνός.
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας μετά την άσκηση κάποιου από τα δικαιώματα αυτά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD στην Πορτογαλία).

Διαθέσιμοι σύνδεσμοι στον ιστότοπο

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για να σας επιτρέπει να επισκέπτεστε εύκολα άλλους δικτυακούς τόπους που σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, οι εταίροι της κοινοπραξίας του έργου SOCI@LL δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.