POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SOCI@LL

Przetwarzanie i ochrona danych

Rozumiejąc, że wykorzystanie Państwa danych osobowych wymaga Państwa zaufania, zobowiązujemy się przestrzegać obowiązujących przepisów i odpowiednich procedur w zakresie przetwarzania i ochrony danych.
Dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie do celów, wskazanychponiżej, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zapewnienia poufności i integralności danych osobowych. Polityka prywatności opisana poniżej określa, w jaki sposób konsorcjum projektu SOCI@LL przetwarza dane osobowe swoich partnerów, uczestników wydarzeń, subskrybentów biuletynów i odwiedzających naszą stronę http://wholeschoolsociallabs.eu/

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pańswa danych osobowych?

Partnerstwo projektu SOCI@LL jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych partnerów, uczestników wydarzeń, subskrybentów i użytkowników, którzy zapisują się do naszego biuletynu lub składają wniosek o kontakt lub udział w działaniach pilotażowych lub wydarzeniach organizowanych przez konsorcjum, zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych obowiązującymi w Unii Europejskiej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
Konsorcjum SOCI@LL ujawnia dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.
Konsorcjum SOCI@LL współpracuje z partnerami w zakresie prowadzena strony internetowej oraz do celów przetwarzania określonych w niniejszej prywatności. Udostępniamy Państwa dane osobowe partnerom jedynie w zakresie, w jakim partnerzy będą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu świadczenia usług na rzecz Partnerstwa SOCI@LL w celach określonych w niniejszej polityce prywatności.

Jak gromadzone są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w następujących sytuacjach:
• Jeśli wypełnisz formularz deklarujący zainteresowania uczestnictwem w badaniach projektu, działaniach pilotażowych i rozpowszechnianiu efektów;
• Jeśli wypełnisz formularz wniosku o kontakt;
• Jeśli wypełnisz inne formularze gromadzenia danych dostępne na stronie internetowej;
• Jeśli wypełnisz formularz rejestracyjny na dowolne wydarzenia publiczne promowane przez któregokolwiek z partnerów konsorcjum;
•Jeśli wypełnisz listę obecności uczestników podczas wydarzeń badawczych, pilotażowych lub rozpowszechniających promowanych w ramach projektu.

W jakim celu i na jakich podstawach można wykorzystać dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane do konkretnych celów, a mianowicie: do konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat potrzeb i oceny rezultatów projektu SOCI@LL, do tworzenia raportów, które mają być przedkładane Komisji Europejskiej i do wysyłania aktualizacji dotyczących postępów i wyników projektu
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przetwarzanie danych osobowych musi być uzasadnione co najmniej jedną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną mającą zastosowanie do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych powyżej w odniesieniu do projektu SOCI@LL jest Twoja zgoda.

Jaka może być podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w tym celu otrzymasz formularz zgody na przetwarzanie swoich danych, która to zgoda może następnie zostać wycofana);
Kiedy przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega projekt SOCI@LL;
Kiedy przetwarzanie danych jest konieczne, aby osiągnąć uzasadniony interes lub wykonać zadanie w interesie publicznym, a mianowicie badania naukowe, a przyczyny te przeważają nad prawem do ochrony danych;
Kiedy przetwarzanie jest konieczne w sporze prawnym w w postępowaniu sądowym przeciwko Tobie, nam lub stronie trzeciej

Jakie dane osobowe mogą być gromadzone?

Zgromadzone dane osobowe mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, typ organizacji/afiliacji, kraj zamieszkania i / lub inne informacje kontaktowe lub informacje, które zdecydują się Państwo dostarczyć Partnerstwu.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Korzystamy z różnych środków bezpieczeństwa, w tym narzędzi uwierzytelniania, szyfrowania i certyfikatów cyfrowych, aby chronić i utrzymywać bezpieczeństwo, integralność i dostępność danych osobowych.
Chociaż transmisja danych przez Internet lub witrynę internetową nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa przed włamaniami, my i nasi dostawcy usług dokładamy wszelkich starań, aby wdrożyć i utrzymywać fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Między innymi wdrożyliśmy następujące procedury:
• Ochrona systemów informatycznych poprzez zapory typu firewall, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych;
• Ciągłe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu zapobiegania, wykrywania i zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane tylko przez okres, w którym cel, dla którego zostały zebrane, jest aktualny. Po osiągnięciu maksymalnego okresu ochrony Państwa dane osobowe zostaną nieodwołalnie zanonimizowane (anonimowe dane mogą być przechowywane) lub zniszczone.
W celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności Państwa dane osobowe będą przechowywane przez maksymalny okres ochrony danych od momentu udzielenia Państwa zgody lub ostatniego nawiązanego kontaktu (w zależności od tego, co nastąpi później) i jeśli w tym okresie zgoda nie zostanie wycofana.
Państwa dane osobowe są przechowywane na chronionych serwerach naszych dostawców / usługodawców, a dostęp do nich jest możliwy wyłącznie w ramach naszych zasad i standardów (lub równoważnych zasad i standardów naszych dostawców / dostawców usług).

Jak zmienić lub wycofać swoją zgodę?

W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić lub wycofać swoją zgodę, kontaktując się z Partnesrtwem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej projektu lub członka konsorcjum (partnera), wobec którego wyrażona była zgoda.
Po całkowitym usunięciu formularza zgody nie będa już Państwo otrzymywać wiadomości w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Jakie są Państwa prawa do ochrony danych i do złożenia skargi do organu nadzorczego?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z danych osobowych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej projektu.
Z zastrzeżeniem pewnych warunków, mają Państwo prawo zażądać od nas:
• Dostarczenia dodatkowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe;
• Otrzymania kopię przetwarzanych danych osobowych;
• Zweryfikowania wszelkich nieścisłości w prztewrzaniu danych osobowych;
• Usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już uzasadnione;
• Ograniczenia sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Wykonywanie tych praw podlega pewnym wyjątkom mającym na celu ochronę interesu publicznego.
Jeśli poproszą Państwo o skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, przeanalizujemy prośbę I odpowiemy w ciągu jednego (1) miesiąca.
Jeśli są Państwo niezadowoleni z przetwarzania przez nas z Państwa danych osobowych lub z naszej odpowiedzi po skorzystaniu z któregokolwiek z tych praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Państwowy Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Dostępne linki na stronie internetowej

Nasza strona internetowa może zawierać linki umożliwiające łatwe odwiedzanie innych interesujących stron internetowych. Jednak po użyciu tych linków do opuszczenia naszej witryny należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą stroną. Dlatego partnerzy konsorcjum projektu SOCI@LL nie mogą być odpowiedzialni za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które udostępniasz podczas odwiedzania takich witryn, a takie strony nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym danej witryny.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie.