Αποστολή

Το πρόγραμμα SOCI@LL βασίζεται σε μια συμμετοχική προσέγγιση πέντε βημάτων.

Κάθε βήμα αυτής της αποστολής έχει σαφείς στόχους και θα παράγει σχετικούς και χρήσιμους πόρους για τα σχολεία και τις κοινότητες

 • Βήμα 1

  Θέτοντας τις βάσεις: Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης, αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για στήριξη συστηματικών αλλαγών κοινωνικής ένταξης

 • Βήμα 2

  Εμπλέκοντας βασικούς παράγοντες: Προώθηση της κοινής μάθησης, της ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

 • Βήμα 3

  Συνδημιουργία, έλεγχος και επικύρωση καινοτόμων εκπαιδευτικών πόρων: Παροχή πόρων σε διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς συστημάτων μέσα και γύρω από τα σχολεία, δίνοντας τη δυνατότητα για παιδαγωγική καινοτομία και καινοτομία στα αναλυτικά προγράμματα και ενισχύοντας την πολυπολιτισμική εκπαίδευση μέσα και έξω από την τάξη

 • Βήμα 4

  Συνδημιουργία, έλεγχος και επικύρωση καινοτόμων εργαλείων καθοδήγησης: Παροχή εργαλείων καθοδήγησης στις τοπικές αρχές για τη δημιουργία, ενίσχυση και συντήρηση διεπιστημονικών πλατφόρμων κοινωνικής ένταξης

 • Βήμα 5

  Κτίζοντας ένα ζωντανό εικονικό κοινωνικό εργαστήρι: Δημιουργία ενός εικονικού εργαστηρίου SOCI@LL όπου θα είναι διαθέσιμοι οι πόροι του έργου, μαζί με μια σειρά επιπρόσθετων εργαλείων