Υλικό για την προώθηση του έργου SOCI@LL

Αναπτύχθηκαν διαφορετικά υλικά, για τη διάχυση του έργου και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για τους στόχους, την πρόοδο και τα βασικά αποτελέσματα του έργου.
Κατεβάστε:

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο SOCI@LL: διαθέσιμο στα ENGRITPL και PT
 • Σύντομο βίντεο για το έργο SOCI@LL: διαθέσιμο στα  EN (μεταφρασμένο στα GR, IT, PL και PT)
 • 1ο ενημερωτικό δελτίο: διαθέσιμο στα ENGRITPL και PT
 • 2ο ενημερωτικό δελτίο: διαθέσιμο στα ENGRITPL και PT
 • 3ο ενημερωτικό δελτίο: διαθέσιμο στα ENGRITPL και PT
 • 4ο ενημερωτικό δελτίο: διαθέσιμο στα ENGRITPL και PT
 • 5ο ενημερωτικό δελτίο: διαθέσιμο στα ENGRITPL και PT
 • Φυλλάδιο για την Παρούσα κατάσταση, τις καλές πρακτικές και τον χάρτη πορείας του έργου SOCI@LL: διαθέσιμο στα ENGRITPL και PT
 • Φυλλάδιο για τους εκπαιδευτικούς πόρους του έργου SOCI@LL: διαθέσιμο στα ENGRITPL και PT
 • Φυλλάδιο για τα εργαλεία καθοδήγησης του έργου SOCI@LL: διαθέσιμο στα ENGR, ITPL και PT
 • Φυλλάδιο για το εικονικό εργαστήρι του έργου SOCI@LL: διαθέσιμο στα EN, GR, IT, PL και PT
 • Τελικό συνέδριο και εκδηλώσεις κλιμάκωσης-έκθεση: διατίθεται στο EN
 • Αποτελέσματα Soci@ll – Αφίσα: διατίθεται στα EN