Η παρούσα κατάσταση, καλές πρακτικές και ο χάρτης του έργου SOCI@LL

Ένας χάρτης πορείας του έργου SOCI@LL, ο οποίος θα υποστηρίξει, θα προωθήσει και θα επιταχύνει συστημικές αλλαγές: βασισμένος σε μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, σε ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες (η οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση για την παρούσα κατάσταση) και σε τεκμήρια για την αποτελεσματικότητα υφιστάμενων πρακτικών (οι οποίες συγκεντρώθηκαν στην έκθεση καλών πρακτικών), ο εν λόγω χάρτης θα θέσει τις βάσεις για ένα στέρεο, κοινό σύνολο γνώσεων και θα καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω μιας λεπτομερής στρατηγικής, ενός σχεδίου δράσης, καθώς και μέσω χρήσιμων/εφικτών προτάσεων για τη δημιουργία συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς μέσα και γύρω από τα σχολεία.

Κατεβάστε: